کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات

کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات

هدف از انتخاب شرکت مخابرات این بوده که من خواستم تمامی دانسته ها خود را بکار بگیرم تا حدالاقل تجربه ای داشته باشم واز روز اول برنامه ریزی کردم تا از این360 ساعت به نحو احسن استفاده بنمایم .

برنامه من به این ترتیب بود که قرار شد در روزهای اول به شناسای ساختمان کلی شرکت به پردازم که کلا شرکت مخابرات شهرستان به دو ساختمان جدا ازهم تقسیم می شوند1.ساختمان اداری که شامل واحدهای اداری امور مالی-و امورمشترکین تقسیم می شوند که هریک از این واحدها هم خود به زیر مجموعه های دیگری تقسیم می شوند.2-ساختمان فنی که شامل سالن دستگاه که در آن تمامی دستگاهای مخابراتی قرار دارند.اتاق MDFکه ارتباط بین مشترک و مخابرات را برعهده دارد.اتاق کابل که تمامی کابل های که در سطح شهر در تقسیم ها قرار دارند به این اتاق خاتمه می یابند.اتاق MAXکه کار آنتن دهی و ماهواره را بر عهده دارند.اتاق کنتور که وظیفه محاسبه هزینه تلفن های ثابت را بر عهده دارد.

بعد از شناسایی به اتاق دبیر خانه رفته تا با نرم افزار آن قسمت آشنا شوم تا بتوانم آن را تجزیه و تحلیل کنم تا اگر مشکلی داشته باشد اگر از دست من کمکی بر بیاید آن را برطرف نمایم ودر مرحله آخر هم به قسمت امور مشترکین رفتم تا با نرم افزار آن قسمت آشنا شوم تا بتوانم آن را تجزیه و تحلیل کنم.

تشکر وقدر دانی

با نهایت تقدیر و تشکر از کسانی که برای من زحمت کشیده اند تا من به این مرحله برسم بخصوص پدر و مادر ئ اساتید محترمم که برای من زحمات زیادی کشیده اند.

فهرست

آشنایی کلی با مکان کارآموزی 5

تاریخچه مخابرات در استان خوزستان و شهرستان گتوند 6

پیشینه تاریخی 7

فعالیت های مخابرات 8

نمودار سازمانی مخابرات ایران 9

چارت سازمانی شهرستان گتوند 10

دبیرخانه 11

امور مشترکین 14

تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزه امور مشترکین 16

منوی گزارشات 18

واحد پشتیبانی فنی 20

توپولوژی شبکه 22

نمودار ترانزیت شهری 23

تماس های شهری 25

تماس های بین شهری 26

تماس های کشوری 28

انواع مراکز از نظر ساختاری 28

مسیر برقراری ارتباط از مشتری تا مرکز 31

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کار آموز 33

تشریح سیستم حسابداری 35

سیستم جامع مالی شرکت مخابرات ایران 36

سیستم CBSخدمات صورتحساب مشترکین تلفن همراه 43

فرایند حقوق و دستمزد 45

تنظیم لیست حقوق و دستمزد 45

اهداف فرایند حقوق و دستمزد 47

بخش حقوق و دستمزد 47

چارت سازمانی حسابداری در شرکت مخابرات گتوند 48


برچسب ها: گزارش کارآموزی حسابداری ,

3000 تومان