کارآموزی رشته صنایع فولاد

کارآموزی رشته صنایع فولاد

مرکز اصفهان

رشته تحصیلی:مهندسی صنایع

محل کار اموزی:صنایع فولاد چهارمحال

استاد کار اموزی

نام ونام خانوادگی :

نیم سال

فهرست:

فصل اول: مقدمه: 5

فصل دوم:معرفی محل کار اموزی: 11

فصل سوم: فعالیت های انجام شده توسط کار اموز: 22

فصل چهارم:نتیجه گیری: 87 -73


برچسب ها: گزارش کارآموزی صنایع فولاد چهارمحال ,

3000 تومان